CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC
 • en vi
 • Tư vấn & báo giá

  |Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2024 – 2028)

 • Ngày 04/12/2023
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;

  Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc;

    Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 5 (2024 – 2028) tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 do HĐQT hiện tại hết nhiệm kỳ.

    Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về cơ cấu tổ chức HĐQT của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị và kiểm soát của Công ty trong nhiệm kỳ mới, HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

  Xem chi tiết

   Bài viết liên quan